Banner 3 locaties.png

Identiteit

 

Stichting Limena heeft als grondslag de Bijbel, Gods Woord, met daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid. Het internaat heeft onder andere de taak de kinderen te leren met elkaar om te gaan zoals God het in Zijn Woord van ons vraagt en het kind te leren de gaven die het heeft te gebruiken tot eer van God en tot nut van de naaste. Met andere woorden gezegd: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. De medewerkers hebben de taak om de kinderen naar deze Bijbelse normen en waarden op te voeden, en hen voor te bereiden op het leven in een geseculariseerde maatschappij.

 

Missie

 

De missie van het internaat is de kinderen te huisvesten, te verzorgen en op te voeden met de Bijbel, Gods eeuwig Woord, als grondslag. Jongeren moeten onderwijs volgen en dat is bij trekkende en varende ouders moeilijk te organiseren. Vanwege de leerplicht zijn ouders aangewezen op een internaat. Daarom huisvesten en verzorgen wij jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar.

 

Het opvoeden van deze jongeren vanuit een reformatorische context zien we als waardevolle basis voor de jongeren. Voor een belangrijk deel is het internaat de basis waar jongeren leren zich te bewegen in een veranderende wereld en waar ze kennisnemen van Bijbelse noties. Voor Limena betekent dit dat we werken vanuit de pedagogische visie "het beste na thuis".

 

Visie

 

Opvoeding is nodig vanwege de hulpeloosheid en de afhankelijkheid waarin het kind geboren wordt. Opvoeden betekent niet dat we zoveel mogelijk aan de natuurlijke ontwikkeling en zelfontplooiing overlaten. Als samenvatting van het opvoedingsdoel nemen wij een tekst uit de Bijbel. ‘Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust’ (2 Timotheüs 3:17).

 

De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. Zij hebben bij de doop van hun kind beloofd de opvoeding te laten plaatsvinden naar het Woord van God. Zij hebben ook beloofd hun kinderen " te doen en te helpen onderwijzen". Het internaat en ook de school nemen als hulpinstituut een gedeelte van de opvoedingstaak voor hun rekening. De opvoeding thuis, op het internaat en op school dient in elkaars verlengde te liggen. Een goed overleg en een open discussie met de ouders is daarom belangrijk.