Grondslag, missie en visie

Grondslag

Stichting Limena laat zich bij de opvoeding en verzorging van de kinderen leiden door de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God en door de belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van Enigheid) die daarop gegrond zijn. Vanuit dit uitgangspunt staat zij een christelijke identiteit op reformatorische grondslag voor. Dit is helder verwoord en vastgelegd in de statuten van de stichting.

Missie

De missie van Stichting Limena is kinderen te huisvesten, te verzorgen en op te voeden  overeenkomstig de grondslag.

Opvoeden naar Bijbelse waarden en normen zien we als waardevolle basis voor jongeren. Voor een belangrijk deel is het internaat de basis waar jongeren leren zich te bewegen in een veranderende wereld en kennis nemen van Bijbelse noties. Voor Stichting Limena betekent dit dat we willen werken vanuit de visie een ‘thuis voor kinderen’ te willen zijn.

Visie

Stichting Limena wil kinderen een beschermde plaats, een ‘thuis voor kinderen’ bieden. Je vindt dit terug in de naam van de stichting.  Limena is het Bijbels-Griekse woord voor ‘veilige haven’, ‘thuis’ of ‘beschermde plaats’.

Een ‘thuis’ of ‘beschermde plaats’ houdt voor ons in een plaats waar kinderen geleerd wordt met elkaar om te gaan zoals God het in Zijn Woord van ons vraagt, en waar ieder zijn gaven gebruikt tot eer van God en tot nut van de naaste. We willen kinderen naar Bijbelse waarden en normen  opvoeden en hen voorbereiden op het leven in de maatschappij.