Banner 3 locaties.png

Grondslag
Stichting Limena richt zich op het huisvesten, verzorgen en opvoeden van (schippers)kinderen. Zij wil zich bij de opvoeding en verzorging van de kinderen laten leiden door de Bijbel als het  gezaghebbende woord van God en door de belijdenisgeschriften (de Drie formulieren van Enigheid) die daarop gegrond zijn. Dit is helder verwoord en vastgelegd in de Statuten van de stichting en in het Reglement van orde.


Missie
De missie van Stichting Limena is kinderen te huisvesten, te verzorgen en op te voeden overeenkomstig de grondslag, in nauwe samenwerking met ouders en andere betrokkenen.

De noodzaak om jongeren in een internaatssituatie op te voeden ligt in de Leerplichtwet.
Jongeren moeten onderwijs volgen en dat is bij een trekkende en varende groep ouders moeilijk te organiseren. Daarom nemen de internaten de taak op jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar te huisvesten, verzorgen en op te voeden zodat deze regulier onderwijs kunnen volgen.
Opvoeden naar Bijbelse normen en waarden zien we als waardevolle basis voor jongeren.
Voor een belangrijk deel is het internaat de basis waar jongeren leren zich te bewegen in een veranderende wereld en kennis nemen van Bijbelse noties.


Visie
Stichting Limena wil een ‘thuis voor kinderen’ zijn. Dit thuis moet een veilige plaats zijn, zoals de naam van onze stichting uitdrukt. Limena is namelijk het Bijbels-Griekse woord voor veilige haven, thuis of beschermde plaats.
Limena wil een plaats zijn waar kinderen als unieke persoonlijkheden geleerd wordt met elkaar om te gaan zoals God het in Zijn Woord van ons vraagt en waar ieder zijn gaven gebruikt tot eer van God en tot nut van de naaste. We willen kinderen naar Bijbelse normen en waarden opvoeden en hen voorbereiden op het leven in de maatschappij.